ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട തീയ്യതി 07.08.2023 മുതൽ 16.10.2023 വരെ. അപേക്ഷയുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി, നിർദിഷ്ട രേഖകൾ സഹിതം 21.10.2023 വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് മുൻപ് വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം ഓഫിസിൽ നേരിട്ടോ തപാൽ വഴിയോ എത്തിക്കണം. PRINT YOUR ENROLLMENT MEMO (PG) Click here PRINT YOUR ID CARD PG/UG/Additional Optional Co-operation 2022-23 Admission Click here.....

     ONLINE APPLICATION FOR PRIVATE REGISTRATION, KANNUR UNIVERSITY

  Instruction for online registration for Private Registration, Kannur University
 • Notification Read the Notification carefully
 • Before starting Online registration, create an email id.
 • Scan and save passport size photo taken within last six months in your computer. (Format:jpg, size:150px Width,200px Height. Max size 50 kb.)
 • Scanned image of your signature put on a good quality white paper with blue/black ink Maximum Size : 30Kb, Image Dimension : 150W X 100H px, Image Type : JPG
 • Select the Program for which the admission is sought
 • Candidate cannot take admission simultaneously in more than one program.
 • Payment shall be made online during online registration.

 • Details of fee

  UG Programmes
  i. Private Registration Fee Rs. 2200/-
  ii. Postal Charges Rs. 70/-
  iii. Matriculation Fee Rs. 185 /-(for those enrolling in Kannur University for the first time)
  iv. Recognition Fee Rs. 185/- (for those who have qualified from Boards/Universities of other states)
  PG Programmes
  i. Private Registration Fee Rs. 2475/-
  ii. Postal Charges Rs. 70/-
  iii. Matriculation Fee Rs. 185 /-(for those enrolling in Kannur University for the first time)
  iv. Recognition Fee Rs. 185/- (for those who have qualified from Boards/Universities of other states)
  Certificate Course
  i. Private Registration Fee 1. For Afzal-Ul-Ulama Preliminary - Rs. 2200/-
  2. For Additional Optional Co-operation - Rs. 2475/-
  ii. Postal Charges Rs. 70/-
  iii. Matriculation Fee Rs. 185 /-(for those enrolling in Kannur University for the first time)
  iv. Recognition Fee Rs. 185/- (for those who have qualified from Boards/Universities of other states)

 • For more details please contact 0497-2715- 185,183,184,149,150,151
 • For Technical support & Payment Issues 0497-2715179, Mail ID : development@kannuruniv.ac.in
 • Candidates should note their Application Number for future references